قبل از شروع بخش راهنمای تایپ و راهنمای سایت را حتما مطالعه نمایید.
+1 امتیاز
30 بازدید
در دبیرستان و دانشگاه توسط (210 امتیاز)  
دوباره دسته بندی کردن توسط

حد زیر را حساب کنید. ([ ] نماد جز صحیح یا براکت است)


 $$ \lim_{x \rightarrow 0}[ \frac{\tan2x}{\sin x} ] $$

+2
توسط (690 امتیاز)  
انتقال داده شده توسط
توجه کنید که :

$$ \tan 2x =\frac{\sin 2x}{cos 2x}     \\  $$

$$  sin2x=2\sin x \cos x     $$

در نتیجه :  $$  \frac{\tan 2x}{\sin x} =\frac{2cos x}{\cos 2x}  $$

حال حد تابع جدید را بیابید.

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...