قبل از شروع بخش راهنمای تایپ و راهنمای سایت را حتما مطالعه نمایید.
+1 امتیاز
62 بازدید
در دبیرستان توسط (210 امتیاز)  
برچسب گذاری دوباره توسط
چگونه چند جمله ای درجه 5 زیر را به چند جمله ای های با مرتبه 1و2 تجزیه کنیم؟
$$ x^{5} +6 x^{4} +16 x^{3}+27 x^{2} +22 x+12 $$

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط (690 امتیاز)  
ویرایش شده توسط
 
بهترین پاسخ

اگر در چند جمله ایی عدد 3- را قرار دهیم حاصل صفر می شود یعنی عبارت بر $ x-(-3) $ یا در واقع $ x+3 $  بخش پذیر است پس عبارت را بر آن تقسیم میکنیم تاعبارتی درجه چهار بدست آید.

$$ x^4+3x^3+7x^2+6x+4  $$

این عبارت بر $ x^2+2x+4 $ بخش پذیر است. با تقسیم بر آن به عبارت درجه دوم می رسیم.
این که از کجا فهمیدیم عبارت درجه ی چهار فوق بر عبارت $ x^2+2x+4 $ بخش پذیر است خود بحثی مفصل دارد. اما بدانید که تقریبا بسیاری از سوالاتی که در آن با مشکل تجزیه کردن به روش های عادی برخورد می کنید قابل نقسیم بر عبارت $ x^2+2x+4 $ هستند.
برای کسب دانش بیشتر در این زمینه میتوانید به وب سایت آقای درس مراجعه کنید. در آنجا با توضیحات خوبی در هر زمینه مواجه می شوید.
...